Call Us : (603) 2274 8759/60

Email Us : admin@jcs.org.my

Home - About Us - Committees

About Us

COMMITTEES

Management Board JCS MANAGEMENT BOARD(KJB AHLI LEMBAGA) 2020/2021

 • Pengerusi : Mr Makeswaran a/l Supramaniam PPN
 • Naib Pengerusi : Dr Sivananthan a/l T. Elagupillay BCK
 • Setiausaha : Mr Dharmananda a/l N. Rajaindren
 • Bendahari : Mr S. Sivashankar a/l P. Satgunasingam
 • Ahli Lembaga : -
 • : Mr Jeyakumar a/l Arulampalam
 • : Mr A. Paramsothy a/l V. Ayadurai
 • : Mr Sivagnanasingam a/l Krishnamoorthy
 • : Mr Mahavishnu a/l Chelliah
 • : Ms Shanthi a/p K. Pathmanathan
 • : Mr Sathiaseelan a/l P. Kuppusamy PJK
 • : Ms Komathy a/p Rajaratnam
 • : Mr Shankar a/l Kailainathan

Sub - Committees (JCS SUB - COMMITTEES BOARD)

 • EXCO
  • No. Name Post
   1. Mr Makeswaran a/l Supramaniam PPN
   Dr Sivananthan a/l T. Elagupillay BCK
   Mr Dharmananda a/l N. Rajaindren
   Mr S. Sivashankar a/l P. Satgunasingam
   Pengerusi
   Naib Pengerusi
   Setiausaha
   Bendahari
 • Establishment and Human Resource Committee
  • No. Name Post
   1. Mr S Makeswaran
   Dr E Sivananthan BCK
   Mr N Nithiyanantham PPA
   Dr Christopher V.A.Nicholas
   Mr R. Dharmananda
   Pengerusi
   Naib Pengerusi
   Setiausaha
   Bendahari
   Member
 • Investment and Business Development Committee
  • No. Name Post
   1. Dr Christopher V.A.Nicholas
   Mr A. Paramsothy
   Mr R. Dharmananda
   Ms T Shantini
   Setiausaha
   Member
   Member
   Member
 • Membership Committee
  • No. Name Post
   1. Mr N Nithiyanantham PPA
   Ms P Shanthi
   Mr T Thyagaseelan
   Mr R Mahendran PMC, PJK
   Chairman
   Setiausaha
   Member
   Member
 • Youth Networking Committtee
  • No. Name Post
   1. Ms P Shanthi
   Mr S Pregash
   Ms N Sharmala
   Chairman/Setiausaha
   Member
   Member
 • Social Media Committee
  • No. Name Post
   1. Dr E Sivananthan BCK
   Mr R Mahendran PMC, PJK
   Mr C Mahavishnu
   Chairman
   Setiausaha
   Member
 • Educational Awards & Training Committee
  • No. Name Post
   1. Dr E Sivananthan BCK
   Mr N Nithiyanantham PPA
   Ms P Shanthi
   Mdm P Komathy
   Mr K Sivagnanasingam
   Chairman
   Setiausaha
   Member
   Member
   Member
 • Internal Audit Committee
  • No. Name Post
   1. Mr Makeswaran a/l Supramaniam PPN
   Dr Sivananthan a/l Elagupillay BCK
   Dr Christopher V.A.Nicholas
   Mr C Mahavishnu
   Mdm S Akelesvare
   Mdm M Selvarani
   Mr S Yogeswaran
   Mr S Vasanthacumar
   Chairman
   Vice Chairman
   Treasurer
   Member
   Member
   Member
   Member
   Member
 • Social & Cultural Committee
  • No. Name Post
   1. Mr N Nithiyanantham PPA
   Mr K Sivagnanasingam
   Ms P Shanthi
   Mr C Mahavishnu
   Chairman
   Secretary
   Member
   Member
 • Ladies Committee
  • No. Name Post
   1. Mdm A. Poovanesvare
   Mdm S. Akelesvare
   Mdm T. Tharmeswari
   Mdm R. Chandra
   Mdm R. Rathi Thevy
   Mdm S. Thavamalar
   Mdm T. Mallika
   Mdm K. Porudchelvi
   Ms K. Parimala
   Chairman
   Secretary
   Treasurer
   Member
   Member
   Member
   Member
   Member
   Member
 • Editorial Committee
  • No. Name Post
   1. Mr S Makeswaran PPN
   Mr N Nithiyanantham PPA
   Dr E Sivananthan BCK
   Mr N Rajasvaran CTM
   Mr S Sivashankar
   Chairman
   Secretary
   Member
   Member
   Member
 • District Committee
  • District Names
   Brickfields Mr. S.Balasubramaniar JMW, AMW, PJK, PK, PPA, PKB (Chairperson)
   Mdm. B. Shanthinee(Secretary)
   Mr. S. I. Rajah @Inderarajah AMN, BSI, PIS
   Ms. S. Sivanayaky
   Mr. K.Navaneethakrishnan
   Mr. R. Sundralingam
   Ir. S. Jeyapalan PMC
   Mdm. K. PorudchelviPPN
   Ms. K. Shamini
   Bukit Mertajam Mr K. Shankar(Chairman)
   Mr R. Pooballan(Secretary)
   Mr. S. Theyaga RajahMJF, DF
   Mr. R. Sivarajah
   Mdm. K. Jeyaletchumi
   Mr. A. Shanmuganathan
   Mdm. S. Ekarani
   Mdm. S. Thavayogamani
   Mdm. T. Puvaneswari
   Cheras Mr. S. Santheranathan(Chairman)
   Mr. V. T. Johgalingam(Secretary)
   Mr. S. Kalaiarasan
   Mr. G. Narendran
   Mr. T. Thyagaseelan
   Mdm. K. Puvanes
   Ms. M. Keshiekaa
   Mr. G. Naresh
   Mr. T. Laksman
   Ipoh Mr. V. Ganesalingam(Chairperson)
   Ms. N. Kumarathevy(Secretary)
   Mdm. S. Mohana Devi
   Mdm. K. Panjarani
   Ms. S. Vanitha Mala
   Ms. V. Yogesvari
   Johor Bahru Ms. K. Chandravathani(Chairman)
   Mr. S. Thayala Rajah(Secretary)
   Ms. R. Thamarai Selvi
   Mrs V. Rathi Thevi
   Mr. A. Rajandram
   Kajang Mr.  A. Jeyaratnam (Chairperson/Collector)
   Ms. P. Shanthi(Secretary)
   Dr. E. Sivanathan BCK
   Mr. V. Davendran
   Mr. A. Devendran
   Ms. P. Shamila
   Mr. S. Yogeswaran
   Mr. S. Jeyabalan
   Mr. C. Bala Ghanesa
   Klang Mr. N. Rajasvaran CTM(Chairperson)
   Mr. P. Arunasalam(Secretary)
   Mr. A. Thiruchelvam
   Mr. N. Pulainthiran
   Mdm. S. Thavamany                                            
   Mr. K. Patguna Deva
   Mr. M. Ravikumar
   Mdm. S. Mahaletchumy
   Kluang Mr. N. Sundralingam (Chairperson)
   Mdm.  K. Krishnaverni (Secretary/Collector)
   Mr. S. Putanthatan
   Mr. R. Kaandeepan
   Ms. S. MarishaRoshini
   Mdm. K.Kanagambihai 
   Kuantan Mr S. Sivananda(Chairman)
   Mr R.  Ravitharan (Secretary)
   Mdm. S. Jeyarani(Collector)
   Mr. Lingam a/lMahadevan K
   Mr. R. Raja Silvana/l N. Rajendram PJK         
   Mr. R. Inparajah AMP
   Mr. E. Paramananthan
   Ms. K. Malliga Devi
   Melaka Mr V. Mogan(Chairman)
   Ms P. Gugasakthy(Secretary)
   Ms. C. Jayamalar
   Dr. N. Krishna Raja
   Ms. C. Nesa Malar
   Mr. G. Puvanandran
   Mdm. C.  Palaveni 
   Petaling Jaya Mr. S. Makeswaran PPN(Chairperson)
   Mdm. A. Poovanesavare(Secretary)
   Mr. K.Sivagnanasingam
   Mr. A.  Sivarasa
   Mr. A. Sivanesan
   Mdm. A.  Thanaletchumi
   Mr. P. Sanmugasundram
   Ms. M. Vickneswary
   Mr. P. Kuberan 
   Rawang Mr. N. NithiyananthamPPA (Chairperson)
   Mr. S. Durairatnam(Secretary)
   Mr. S. Nainelraja
   Mr. K. Inthran (up to07.09.19)
   Ms. B. Baleswari
   Ms. T. Mallika
   Mr. N. JamesSelvaratnam
   Ms. R. Sajana
   Ms. J. Alice Indranee
   Ms. N. Selvaletchumy(from 07.09.19)
   Sentul Mr. R. Balasingam PK(Chairman)
   Mr. R. Narasingam AMN(Secretary)
   Mr. R. Segarasasingam
   Mdm. S. Akelesvare
   Mr. R. ThuraisingamPPN
   Mr. K. Kulasingam
   Mdm. B. Logeswary
   Mdm. S. Sivamalar
   Mdm. K. Parimala
   Seremban Mr. P. Tamil SelvanDNS, ANS, PMC, PJK (Chairperson)
   Mr. K. SathiaseelanPJK (Secretary)
   Mr. K.Sivanesasingam 
   Mr. R. Mahendran PMC,PJK
   Mr. S. Vickneswaran
   Mr. N. UrethiraMoorthi PMC, PJK
   Mr. N. MahalingamPMC, PJK
   Mr. S. Geevaratnam
   Mr. S. Selvanathan
   Taiping Mr. S. Paramesvaran(Chairman)
   Mr. S. Sivalingam PPT(Secretary)
   Mdm.  S. Atunththuthi
   Dr. S. Indrarajah
   Ms. C. Yogamalar
   Mr. R. Vigneswaran
   Ms. A. Leelalwathy @Rajeswari
image